Zabudnuté heslo | Registrácia
 |  Užívateľské meno:   Heslo:  
| 5,273,486 Návštev
Bannerko

Stanovy OZ Hornoliptovský kurucký regiment

 Hornoliptovský kurucký regiment

    
I. Hornoliptovský kurucký regiment
 
Hornoliptovský kurucký regiment (ďalej len HKR) vznikol ako dobrovoľné združenie záujemcov a fanúšikov regionálnej histórie, so zvláštnym zameraním na Bitku pri Vavrišove "Švihrovskú" r. 1709. Členovia a združenie sú organizovaní v replike regimentu z obdobia povstania Františka II. Rákocziho v období rokov 1703 - 1711. Toto združenie je apolitické a nepatrí k žiadnej politickej strane ani nepropaguje žiadne politické hnutia a názory.
 
 
II. Ciele činnosti
 
Cieľom činnosti HKR je organizovať a zúčastňovať sa verejných vystúpení v rámci ktorých bude pripomínať zabudnuté obdobie protihabsburského povstania ako neoddeliteľnej súčasti našich dejín a jeho vplyvu na Hornoliptovský región. Nejde pri tom o propagáciu cudzích záujmov.
 
 
III. Sídlo HKR
 
HKR pôsobí vo Vavrišove č. p. 40, pošta 032 42 Pribylina.
 
 
IV. Členstvo v HKR
 
Členom HKR sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, trestne bezúhonný, starší ako 18. rokov, ktorý súhlasí a je ochotný riadiť sa stanovami tohto združenia. Jeho členstvo vzniká riadnym vyplnením a osobným podpisom prihlášky. Prijatie nového člena schvaľujú členovia nadpolovičnou väčšinou prítomných na najbližšom členskom zasadaní.
 
Členstvo v HKR zaniká:
 
a)    vystúpením - na základe písomného oznámenia
b)    vylúčením - za hrubé porušenie niektorého bodu stanov
c)    zánikom združenia
 
O vstúpení alebo vylúčení sú informovaní všetci členovia HKR na najbližšom členskom zasadaní. Ukončenie členstva vylúčením musí byť prejednané výborom HKR a následne potvrdené väčšinou hlasov všetkých registrovaných členov na najbližšom členskom zasadaní.
 
Práva a povinnosti členov HKR:
 
a)    Členovia HKR majú právo:
 
-    voliť a byť volení do orgánov združenia
-    obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
-    byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia
 
b)    Členovia HKR sú povinní:
 
-    dodržiavať stanovy HKR
-    dbať o dobré vzťahy k ostatným členom združenia
-    dbať o slušné chovanie na verejnosti a dôstojnú reprezentáciu HKR v rámci verejných vystúpení
-    dodržiavať zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou
-    zdržať sa používania alkoholických nápojov pri verejných vystúpeniach
 
 
V. Vnútorná organizácia HKR
 
a)    Výbor HKR - je zložený z troch členov:
 
predsedu
podpredsedu
hospodára
 
Výbor je jediným riadiacim, koordinačným a štatutárnym orgánom HKR. Organizuje a riadi činnosť HKR, členské zasadania a pripravuje vystúpenia HKR. Výbor sa schádza jedenkrát za mesiac. V prípade nutnosti môže každý člen výboru dať podnet na zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru, alebo členského zasadania.
 
Výlučne členovia výboru sú oprávnení:
 
a)    konať samostatne menom HKR
b)    poskytovať samostatne oficiálne vyjadrenia médiám, vo veciach týkajúcich sa HKR 
c)    k samostatným oficiálnym konaniam s úradmi
d)    k samostatnému nakladaniu s finančnými prostriedkami HKR
 
Rozumie sa, že zvolený člen výboru môže horeuvedené body prejednať samostatne za podmienky, že o tom bude vopred informovať výbor a na najbližšom zasadaní ostatných členov združenia. Jednotliví členovia výboru sú do svojich funkcií volení a odvolávaní výlučne členským zasadaním, nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Podnet k ich zvoleniu prípadne odvolaniu môže podať každý člen združenia.
 
b)    Kontrolór HKR
 
Kontrolór plní funkciu kontrolného a revízneho orgánu združenia. Kontroluje predovšetkým hospodárenie, vedenie účtovníctva a dbá na účelné vynakladanie a využívanie prostriedkov združenia. O svojej činnosti predkladá raz ročne písomnú správu na výročnom členskom zasadaní. Kontrolórom nemôže byť člen výboru HKR. Kontrolór sa volí a odvoláva obdobne ako členovia výboru.
 
 
VI. Členské zasadanie
 
Je spoločné zasadanie všetkých členov HKR za účelom informovania o nadchádzajúcom verejnom vystúpení, za účelom hlasovania alebo schvaľovania zmien stanov. Členské zasadanie sa neschádza pravidelne, ale je zvolávané príležitostne výborom HKR, minimálne jedenkrát ročne.
 
 
VII. Výročné členské zasadanie
 
Je slávnostným zasadaním všetkých členov HKR, rodinných príslušníkov, priateľov a hostí. Zvoláva sa jedenkrát do roka.
 
 
 
VIII. Hospodárenie HKR
 
HKR je združením neziskovým. Finančné prostriedky získava formou:
 
a)    členských príspevkov
b)    sponzorských darov
c)    poukázaním 2% z dane
 
Združenie vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom upraveným príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vedenie účtovníctva môže byť rozhodnutím výboru zverené aj odborne spôsobilej osobe, ktorá nie je členom združenia. Zodpovednosť za hospodárenie združenia nesie výbor. Členovia združenia s výnimkou členov výboru nenesú zodpovednosť za prípadné straty a schodky v hospodárení združenia.
 
 
IX. Členské príspevky
 
Slúžia predovšetkým na administratívne zaistenie chodu HKR.
Pre výber členských príspevkov sú určené dva termíny:
 
-    pre prvý polrok je termín február
-    pre druhý polrok je termín august
 
Výšku členských príspevkov schvaľuje členské zasadanie najneskôr mesiac pred mesiacom splatnosti. Členské príspevky vyberá a potvrdzuje hospodár HKR.
 
 
X. Zmena stanov
 
Návrh zmeny stanov môže predložiť každý člen združenia, a to na najbližšom členskom zasadaní. Zmena niektorého bodu stanov, doplnenie, výmaz, prípadne nahradenie iným navrhovaným znením, musí byť odsúhlasené väčšinou hlasov registrovaných členov. Zmenu stanov je združenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR.
 
 
XI. Organizácia kuruckého regimentu
 
Tradícia: Hornoliptovský kurucký regiment je replikou jednotky kuruckých bojovníkov povstania Františka II. Rákocziho v rokoch 1703 - 1711.
 
Výstroj: členovia HKR sú oblečení v dobových uniformách kuruckých bojovníkov. Ich odev sa skladá z ľanovej košele, súkenného kabátca, šerpy, súkenných dlhých nohavíc, súkenného plášťa na remeň, čiapky a kožených čižiem. Ďalšími časťami výstroje sú drevená fľaša na vodu (čútora), kožená taška na náboje a opasok s prackou.
 
Výzbroj: do tradičnej výzbroje kurucov patrila dlhá kresadlová puška, kresadlová pištoľ, pechotná šabľa a bojový čakan (fogoš).
 
Rozdelenie: jednotliví členovia HKR zoskupení do jednotiek zodpovedajúcich dobovým vojenským jednotkám.
 
Výcvik: každý člen musí absolvovať riadnu prípravu a výcvik ktoré sa týkajú hlavne histórie regiónu, zbraní a bezpečného zaobchádzania s nimi. Pred ukončením prípravného obdobia požiada výbor HKR o vykonanie skúšok. Počas prípravného obdobia si adept zabezpečí predpísanú výzbroj a výstroj na vlastné náklady. Po absolvovaní skúšok je slávnostne pasovaný za člena HKR. V prípade nesplnenia požadovaných skúšok mu je určené ďalšie obdobie na prípravu a výcvik.
 
Skúšky: skúšky obsahujú preverenie znalostí, zručností a pravidiel o:
 
a)    zbraniach, spôsobe zaobchádzania s nimi a dodržiavaní potrebných bezpečnostných pravidiel
Skúška má teoretickú aj praktickú časť.
b)    základné znalosti histórie regiónu hlavne súvisiacej s obdobím protihabsburského povstania 1703-1711
c)    základné znalosti o priebehu Bitky pri Vavrišove "Švihrovskej"
d)    základné otázky občiansko-právnych vzťahov
 
 
XII. Zánik združenia
 
Združenie zaniká:
 
a)    rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny všetkých registrovaných členov o jeho dobrovoľnom rozpustení, alebo zlúčení s iným občianskym združením
b)    právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia
 
Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie formou likvidácie, pokiaľ celé imanie združenia nenadobudne jeho právny nástupca. V prípade kladného likvidačného zostatku sa tento pomerne rozdelí medzi všetkých členov HKR registrovaných ku dňu likvidácie. Združenie je povinné oznámiť ukončenie likvidácie a zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
Naposledy aktualizované 11/01/09 @ 4:06 PM.

© 2009 Hornoliptovský kurucký regiment